دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 25-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه یزد
چکیده:   (446 مشاهده)

در یک اکوسیستم طبیعی بهره‌برداری از زمین و ایجاد تغییر در شرایط محیطی به‌ویژه پوشش گیاهی و کاربری اراضی آن اکوسیستم بر پاسخ‌های هیدرولوژیکی مانند جاری شدن سیلاب و میزان فرسایش و رسوب منطقه تأثیرگذار می­باشد و در نهایت باعث خسارات شدید اقتصادی اجتماعی می‌شود. لذا پیش­بینی تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت سیلاب­ های دهه­ های آتی و رسوب زایی حوزه، راهگشای مقابله با این پدیده خواهد بود. جهت شبیه­ سازی سیستم هیدرولوژیکی دهه­ های آتی، مدل HEC-HMS که برای دوره گذشته واسنجی و اعتبارسنجی شده، با تغییر در شماره منحنی و درصد نفوذناپذیری زیر حوزه‌ها اجرا شد؛ و هیدروگراف‌های پیش‌بینی‌شده دهه­ های آتی (2020، 2025 و 2030) و گذشته (2004) مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج نشان داد دبی اوج و حجم سیلاب در دهه­ های 2020، 2025 و 2030 نسبت به دهه 2004 به ترتیب (8/52 و 41/20)، (29/70 و 51/32) و (87/78 و 05/38) افزایش خواهد یافت. میانگین دبی اوج در دهه 2020، 2025 و 2030 نسبت به میانگین دبی اوج رگبارهای مشاهداتی (در اثر تغییر کاربری اراضی و ثابت ماندن سایر شرایط) به ترتیب 16، 25 و 35/38 درصد افزایش خواهد یافت. مرحله دوم، تعیین تغییرات رسوب در آینده با استفاده از منحنی سنجه-رسوب بود که با قرار دادن دبی دهه 2004 و دهه­ های 2020، 2025 و 2030 در آن، میزان رسوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان رسوب برای سال 2020 در مقایسه با سال 2004 به میزان 01/12، برای سال 2025 در مقایسه با سال 2020، 14/15 درصد و برای سال 2030 در مقایسه با سال 2025، 64/36 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تغییر کاربری در آینده و به‌تبع آن افزایش دبی، رسوب هم به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا خواهد کرد؛ که می­تواند شرایط هیدرولوژیکی و مورفولوژی حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.

متن کامل [PDF 1664 kb]   (108 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغيير کاربری اراضی
دریافت: 1396/4/1 | ویرایش نهایی: 1399/3/27 | پذیرش: 1398/3/29 | انتشار: 1398/10/24

فهرست منابع
1. Abbaszade Tehrani, N., D. Makhdoom and M. Mahdavi. 2009. Tasyyr review of land use change on the flood by using remote sensing and GIS. Environmental Studies, 1(2): 78 pp (In Persian).
2. Ali, M., S. Jamal Khan, L. Aslam and Z. Khan. 2011. Simulation of the impacts of land-use change on surface runoff of Lai Nullah Basin in Islamabad Pkistan. Landscape and Urban Planning, 102(4): 30 pp. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2011.05.006]
3. Bahri, M. 2013. Assess the impact of climate change and land use change on hydrologic watershed reactions. The Ninth National Congress of Watershed Management Science and Engineering (In Persian).
4. Damir, C. and C. Karimzadeh. 2011. Land use change and its effect on surface runoff and groundwater fluctuations (Case Study of Dry River Shiraz). Watershed Master's thesis. Faculty of Natural Resources, Tehran University (In Persian).
5. Ghaffari, G., C. Holy and H. Ahmed. 2008. Evaluation of land use change on the hydrological response of the watershed (Case Study: Zanjan River watershed). Journal of Water and Soil Conservation Volume XVI No. 1 (In Persian).
6. Hallakoui, M., A. Talebi and H. Mlkynzhad. 2011. Evaluation of land use change and its effect on surface runoff. Chehel-Chai watershed precipitation, watershed management master's thesis, Faculty of Natural Resources, Yazd University (In Persian).
7. Jandaghi, M. and M. Baghani. 2007. Evaluation of land use changes on flood regime catchment areas of small (approximately hill Gorgan watershed case study). River Engineering Seminar 2007, University of Ahvaz (electronic version of the Proceedings of the Conference) (In Persian).
8. Li, K., Y. Coe, M.T. Ramankutty and R. De Jong. 2007. Modeling the hydrological impact of land use change in West Africa. Journal of Hydrology, Volume 337, Issues 3-4, 30 April 2007, pp: 258-268. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2007.01.038]
9. Lorup, J.K., J.C. Refsgaard and D. Mazimavi. 1998. Assessing the effect of Land use change on catchment runoff by combined use of statistical tests and hydrological modeling: case studi from Zimbabwe, Journol of hydrology, 205, pp: 147-163. [DOI:10.1016/S0168-1176(97)00311-9]
10. Mahmoodzadeh, A. 1997. Investigating the relationship sediment production and land use. Journal of forest and pasture. No 36, pp: 30-25.
11. Meyer, W.B. and B.L. Turner.II 1996. Land -use/ Land-Cover Cgehan: Challenges for Geographers."Geojournal, 39(3): 237-240. [DOI:10.1007/BF00188373]
12. Mirzaii, S., H. Zainivand and A. Haghizadeh. 2017. Simulation of Daily Suspended Sediment and Investigation of the Impact of land Use Change in GolGol Watershed, Ilam. Journal of Watershed Management Research, 7(14): 59-48 (In Persian). [DOI:10.29252/jwmr.7.14.59]
13. Mostafasolyman, W.G. Kepner and M.H. Mehaffey. 2015. Integration landscape assessment and hydrologic modeling for land cover change analysis. Journal of the American water resources association, 38(4): 919-929.
14. Rafieian, M. and D. Mhmvdy. 2010. Patterns of land use change analysis and theoretical modeling approach, published by lightning (In Persian).
15. Rahmani, N., K. Shahedi, K. Soleimani and M. Yaqobzadeh. 2016. Evaluation of the Land use Change Impact on Hydrologic Characteristics (Case Study: Kasilian Watershed). Journal of Watershed Management Research, 7(13): 32-23 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jwmr.7.13.32]
16. Sadeghi, S.H.R. 1995. The causes of floods and evaluation of factors affecting Qablkntrl. Forest and Rangeland Journal, Issue 26 (In Persian).
17. Saghafian, B., H. Ascendent, A.S. Sepehr and A.S. Najafinejad. 2006. The effect of land use changes on SylKhyzy Golestan dam catchment area. Iranian Journal of Natural Resources, Issue 1, pp: 18-28 (In Persian).
18. Shi, Z., H. Zhang, P.C. Fang and N.F. Yan. 2013. Impacts of Landuse change on watershed streamflow and sedimentyild: An assessment using hydrologic modeling and partial least squares regression. Journol of hydrology, 484: 26-37. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2013.01.008]
19. Suwanwerakamtorn, R. 1994. GIS and hydrobbgic modelling for management of small watersheds. ITC Joornol, No. 4, pp: 343-349.
20. Talebi, A., F. Svzndhpvr and A. Karimiyan. 2015. The effect of land use on current conditions and the amount of sediment yield optimization, Journal of Soil and Water Sciences, Isfahan University of Technology (In Persian).
21. Zare, I. 2015. Study of climate change on discharge and sediment dam catchment means of Mashhad, a master's thesis. Department of natural resources. Yazd University (In Persian).
22. Zimmermann, L. 2006. The influence of land use changes on soil hydraulic properties implications run off generation. Forest Ecology and Management, Volume 222, Issues 1-3, 15 February 2006, pp: 29-38. [DOI:10.1016/j.foreco.2005.10.070]