داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی ORCID Scopus Author ID Publons-ID
دکتر احسان الوندی دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۵۷۲۰۲۳۲۶۶۳۷
دکتر آتیکه افضلی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۸۹۰-۳۸۲۱
دکتر مهدی بشیری استادیار دانشگاه تربت حیدریه
دکتر محمود حبیب نژاد روشن استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۶۲۴-۶۲۱۱ ۱۳۰۰۶۱۶۹۳۰۰
دکتر زینب حزباوی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۹۴-۷۳۳۴ ۵۶۳۶۹۲۶۷۲۰۰ J-۴۸۷۳-۲۰۱۹
دکتر اکبر حسنی استادیار دانشگاه زنجان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۶۸-۱۶۲۹ ۳۶۵۱۴۴۸۱۳۰۰ S-۷۹۴۲-۲۰۱۹
دکتر سیده کوثر حمیدی دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۵۹۰-۵۲۹۸ ۵۷۲۱۵۸۹۶۲۸۵ HRD-۶۱۶۷-۲۰۲۳
دکتر بهنوش جعفری گرزین مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۲۷-۰۴۱۵ ۵۷۱۹۴۴۴۰۰۲۵ H-۱۰۰۸-۲۰۱۶
دکتر مجید دانش استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۵۹۵-۷۰۸۸ ۳۹۸۶۱۳۸۳۸۰۰ GZL-۵۵۰۷-۲۰۲۲
دکتر سید حسین روشان دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۲۲-۴۰۸۳ ABK-۳۳۴۶-۲۰۲۲
دکتر صلاح الدین زاهدی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۵۷۰-۷۲۱۲ ۵۷۱۹۵۷۴۱۲۶۱ N-۲۱۴۶-۲۰۱۷
دکتر کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۵۷-۶۷۹۷ ۵۶۰۴۲۰۳۰۰۰۰ AAC-۹۶۹۰-۲۰۱۹
دکتر مسعود سلیمان¬پور استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری استان فارس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۳۸۹-۶۴۴۸ ۵۷۲۲۲۰۸۶۴۵۸
دکتر کاکا شاهدی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۷۹۳-۹۹۵۴ ۵۶۶۲۴۹۸۳۳۰۰
دکتر واحدبردی شیخ دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۹۱-۲۸۶۸ ۲۰۷۳۵۵۱۶۹۰۰ Y-۷۷۵۵-۲۰۱۹
دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد استادیار دانشگاه اردکان یزد ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۶۲-۲۶۸۱
دکتر رامین فضل اولی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۳۲۴-۵۵۵۰ ۵۷۱۹۹۷۱۲۷۶۷ T-۴۹۸۵-۲۰۱۷
دکتر محمدعلی قربانی دانشیار دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۳۳۳-۲۵۵۹ ۳۵۷۹۵۲۲۶۵۰۰ AAG-۵۷۸۹-۲۰۱۹
دکتر الهه عسگری دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر وحید غلامی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
دکتر والی¬الله کریمی استادیار مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۰۷۱-۶۰۲۲ T-۴۹۰۳-۲۰۱۷
دکتر بهروز محسنی مربی دانشگاه پیام نور گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۷۵۱-۰۲۸۵ ۵۷۲۱۵۷۱۷۰۰۶ GPT-۰۶۳۶-۲۰۲۲
دکتر رئوف مصطفی¬زاده استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۰۱-۰۲۶۰ ۳۶۶۳۸۰۸۸۰۰۰ E-۵۷۸۳-۲۰۱۵
دکتر حبیب نظرنژاد استادیار دانشگاه ارومیه  ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۶۷۲-۵۷۹۴ ۲۲۹۸۰۹۳۵۶۰۰ GQI-۴۴۳۲-۲۰۲۲
دکتر رضا نوروز ولاشدی استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۵۴۳-۰۸۶۶ ۵۷۲۴۲۲۹۹۶۰۰ AAA-۹۲۳۰-۲۰۲۲
دکتر جواد بهمنش استاد دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۸۵۶-۹۹۵۱ ۴۴۲۶۱۰۲۸۱۰۰ ABG-۳۰۸۴-۲۰۲۲
دکتر مهدی جعفری دکتری مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر عیسی جوکار سرهنگی دانشیار دانشگاه مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۳۷-۵۱۴۸
دکتر مجتبی چراغی زاده دکتری مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهسا حسنپور کاشانی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۱۷۷-۴۳۲۰ ۲۴۴۳۷۹۶۱۰۰۰ AEJ-۶۱۰۵-۲۰۲۲
دکتر ساره حسینی دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۵۲-۲۴۵۵ ۵۷۲۲۲۹۰۵۴۰۵ ACR-۰۹۸۱-۲۰۲۲
دکتر عبداله درزی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۱۱۸-۴۷۳۷ ۵۵۸۵۵۸۶۲۹۰۰ ABA-۸۸۰۲-۲۰۲۰
دکتر هادی رزاقیان استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر شفق رستگار دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۹۱-۸۷۷۶ ۵۸۰۴۵۷۲۷۵۰۰
دکتر محسن رضائی عارفی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد AAB-۶۱۲۸-۲۰۲۲
سید حمیدرضا صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۱۹-۸۰۶۲ ۱۶۸۳۳۹۴۸۵۰۰ W-۶۰۸۰-۲۰۱۸
دکتر ایمان صالح استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کهکیلویه و بویر احمد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۰۹-۷۰۲۰ ۵۶۸۷۸۷۳۰۶۰۰ C-۱۲۴۱-۲۰۱۹
دکتر محمودرضا طباطبایی استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۵۱۳-۰۸۲۳ ۱۵۷۶۳۴۰۰۴۰۰ N-۵۸۶۱-۲۰۱۷
دکتر عبدالرضا ظهیری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۰۰۹-۵۰۴۶ ۲۶۵۳۲۱۹۶۷۰۰
دکتر ابراهیم کریمی سنگ چینی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان، خرم¬آباد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۵۴۳-۳۰۱۳ ۵۶۹۶۰۴۹۸۲۰۰ ABC-۱۳۸۵-۲۰۲۰
دکتر مجتبی مجاوریان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۲۱-۱۵۳۹ ۵۵۶۲۰۲۷۸۲۰۰
دکتر قاسم مرتضایی فریزهندی استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۶۹-۶۰۷۲ ۵۵۳۱۸۷۳۸۱۰۰ I-۹۱۰۲-۲۰۱۸
دکتر فهیمه میرچولی دکتری آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۱۳۹-۷۱۴۲ ABD-۹۵۲۰-۲۰۲۱
دکتر هادی نظری پویا استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۵۳۹-۷۵۲۹ ۵۸۰۹۹۷۹۷۴۰۰ S-۱۶۸۴-۲۰۱۶
دکتر وحید ورشاوریان استادیار دانشگاه  بوعلی سینا ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۰۵-۳۰۶۶ ۵۴۷۸۰۸۷۶۰۰۰ AAX-۳۳۲۳-۲۰۲۰
دکتر ابراهیم امیدوار استادیار دانشگاه کاشان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۷۸۴-۳۶۴۶ ۲۵۹۲۶۰۵۱۷۰۰ AAI-۲۲۸۴-۲۰۲۱
دکتر چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۷۷۸-۸۱۷X ۵۶۱۷۸۷۸۹۰۰۰
دکترحسین خیرفام استادیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۹۵۶-۴۴۲۰ ۵۶۸۰۱۰۶۵۲۰۰ K-۶۰۱۷-۲۰۱۹
دکتر مجتبی خوش¬روش دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۶۳۵-۳۳۲۲ ۳۹۸۶۱۵۸۸۶۰۰ ABG-۷۶۲۶-۲۰۲۱
دکتر مصطفی رشیدپور مؤسسه آموزش عالی هراز
دکتر محمد جواد روستا دانشیار  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۱۵۶-۶۹۸۹ ۳۷۰۴۰۸۷۸۹۰۰ L-۸۱۵۳-۲۰۱۸
دکتر زهرا شیرمحمدی علی‌اکبر خانی استادیار مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت‌جام ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۳۳۲-۸۹۷۶ ۱۲۲۳۹۳۶۰۱۰۰ ABB-۶۱۲۱-۲۰۲۱
دکتر سیاوش کلبی دکتری علوم جنگل، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۴۹-۸۰۹۴ ۵۶۱۷۷۹۹۴۳۰۰
دکتر محمد گلشن دکتری آبخیزداری، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۱۰۰-۰۶۲۶ ۵۶۲۴۸۶۹۷۳۰۰
دکتر جمال مصفایی استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۴۹۴-۵۷۹۷ ۵۶۶۴۱۸۸۳۴۰۰ N-۸۳۳۱-۲۰۱۷
دکتر آرش ملکیان دانشیار دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۱۷۴-۶۷۸۴ ۱۶۰۷۰۵۰۹۳۰۰  AAQ-۸۸۶۱-۲۰۲۰
دکتر محمدعلی هادیان استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۹۵-۷۰۹۷ ۲۵۹۲۴۹۴۶۷۰۰ AAG-۲۳۳۲-۲۰۲۱
دکتر مهدی وفاخواه دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۱۱۳-۹۱۱۳ ۳۶۶۵۶۸۱۵۰۰۰  
R-۷۸۱۰-۲۰۱۹
دکتر مجید خزائی استادیار بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۳۴-۸۹۶X ۵۷۴۵۱۱۷۶۱۰۰
دکتر غلامرضا راهی استادیار بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بوشهر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۲۹-۸۰۱۸ F-۸۴۱۳-۲۰۱۷
دکتر سید حسین رجائی دکتری مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر علی شاهنظری استاد  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۳۵-۸۱۷۴ ۲۳۰۱۰۰۰۰۹۰۰ AAE-۹۷۳۶-۲۰۱۹
دکتر مرتضی شعبانی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۸۶-۱۱۲۸ ۵۷۱۹۸۲۰۰۷۴۷
دکتر محمدرضا طاطیان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۲۴-۲۴۵۲ ۲۳۰۹۶۳۳۷۰۰۰
دکتر علیرضا عمادی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۵۷۲۲۳۹۲۳۸۶۳ AEA-۷۲۴۴-۲۰۲۲
دکتر کامی کابوسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۳۶۷-۴۲۷۷  ۳۶۶۱۱۷۲۴۵۰۰ K-۲۴۶۸-۲۰۱۹
دکتر عطااله کاویان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۶۷-۰۷۰۸ ۳۷۰۳۲۵۲۲۷۰۰ IYS-۵۰۱۱-۲۰۲۳
دکتر حمیدرضا مرادی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس نور  ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۶۰۱-۴۷۰۲ ۳۶۵۵۹۸۳۷۸۰۰
دکتر مسعود مسعودی دانشیار دانشگاه شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۰۵۹-۴۵۶X ۱۶۰۲۲۶۳۳۷۰۰  AIB-۶۹۵۵-۲۰۲۲
دکتر میرحسن میریعقوب زاده استادیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۶۶-۴۴۷۹ ۵۵۷۱۰۷۳۸۸۰۰ L-۹۰۰۱-۲۰۱۵
دکتر مهدی نادی استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۸۵۴-۸۳۸۰ ۳۷۶۶۲۱۳۰۹۰۰ ABH-۱۱۵۳-۲۰۲۱
دکتر مرضیه ثمره هاشمی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محسن محسنی ساروی استاد دانشگاه تهران
دکتر بهمن  فرهادی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۲۸۵-۸۰۹۹  ۲۸۵۶۷۵۹۸۵۰۰ AAX-۲۳۴۸-۲۰۲۱
دکتر لیلا غلامی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فاطمه  شفیعی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر آیدین پارساخو دانشیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۷۵۵-۴۳۶۹ ۲۶۶۵۸۵۹۲۱۰۰
دکتر رضا برنا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر حسن اکبری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حسین اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر علیجان آبکار استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۲۱۳-۳۲۹X
دکتر افشین جهانشاهی دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۲۲۱-۰۰۵۵ AGJ-۰۹۳۹-۲۰۲۲
دکتر خه بات خسروی دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۷۷۳-۴۰۰۳ ۵۷۱۸۹۵۱۵۱۷۱ M-۱۰۷۳-۲۰۱۷
دکتر فاطمه شکریان استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۷۹-۶۴۵۰

دفعات مشاهده: 579 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb