(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- روند بررسی مقالات
روند بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/12 | 

بررسی مقالات در  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دارای سه مرحله اصلی است:
۱- داوری اولیه
۲- داوری نهایی
۳- تایید نهایی سردبیر و صدور نامه پذیرش
 داوری اولیه  مقالات به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت شامل بررسی: نگارش متن (تایپ)، چیدمان مقاله، رعایت نکات ذکر شده در راهنمای نویسندگان و مدارک ارسال شده است. در بخش دوم از مرحله داوری اولیه، مقاله به دبیر تخصصی (متخصصین با تجربه و شناخته شده در رشته مربوطه) ارجاع می شود. دبیر تخصصی ظرف مدت ۵ روز مقاله را به طور کلی بررسی کرده و سوالات زیر را پاسخ خواهد داد.

  • آیا رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان شده است؟
  • آیا نگارش متن مناسب و به عنوان یک مقاله علمی قابل قبول است؟
  • آیا مقاله دارای نوآوری مقاله است؟
  • آیا بیان روش کار مبتنی بر اصول علمی بوده و صحیح است؟
  • آیا روش تجزیه نتایج درست است؟
  • آیا مقاله مناسب داوری و بررسی است؟

در صورتی که مقاله از نظر دبیر تخصصی  مناسب تشخیص داده نشود از روند بررسی حذف می شود. با تایید دبیر تخصصی مقاله وارد بخش سوم از مرحله داوری اولیه می شود. در این بخش مقاله جهت بررسی بیشتر به حداقل سه داور متخصص (منتخب هیات تحریریه) در زمینه مربوطه ارسال می شود. بعد از اظهار نظر داوران و به شرط نظر مساعد داوران، مقاله جهت بازنگری به نویسنده ارجاع شده و مرحله داوری اولیه به اتمام می رسد.

برای انجام داوری نهایی لازم است نویسندگان ظرف مدت یک هفته، مقاله را  تصحیح نمایند. در نشریه  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، مقالاتی که  در مهلت تعیین شده تصحیح و ارسال می شوند در اولویت بررسی و نهایتا چاپ قرار خواهند گرفت. اگر مرحله ارسال نسخه تصحیح شده (بعد از داوری) بدون بازگشت به نویسنده (جهت تصحیح و رعایت موارد مندرج در راهنمای نویسندگان) سپری شود در آن صورت روند بررسی مقاله تسریع و در مدت چند هفته وضعیت آن نهایی خواهد شد. در آخرین مرحله (داوری نهایی) نسخه تصحیح شده مقاله توسط داوران منتخب بررسی و نهایتا توسط سردبیر تایید و  تعیین تکلیف خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.123.95.fa.html
برگشت به اصل مطلب