(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- فرم های ضروری برای نویسندگان
فرم های ضروری برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/7 | 
شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
۱- پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
۲- دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
۳- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
۴- پر کردن فرم های تعهد نامه و فرم تعارض منافع نویسندگان
فرم ارسال مقاله
فرم تعهدنامه
فرم تعارض منافع

 
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.129.98.fa.html
برگشت به اصل مطلب