(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- سیاست ذخیره مقالات
سیاست ذخیره مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/25 | 
  1. مقالات استفاده شده
نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن نهادی/انضباطی یا در وب سایت خود پست کنند. نسخه‌های پیش‌چاپی که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند باید به محض دردسترس شدن شماره، دارای نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در مجله باشند. نسخه های پس از چاپ (جمله PDF ناشر نهایی) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب سایت مجله باشد.
  1. سایت های مجاز
  • مخازن نهادی که توسط دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی غیرانتفاعی داخلی و خارجی اداره می شود.
  • وب‌سایت‌های سازمان‌های تأمین مالی تحقیقاتی که از تحقیقات این مقاله پشتیبانی کرده‌اند.
  • وب سایت نویسنده.
  • آرشیو پایان نامه غیرتجاری آنلاین.
  1. شرایط استفاده
دارنده حق چاپ نیز باید مشخص شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.134.103.fa.html
برگشت به اصل مطلب