(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- صفحه اصلی
دریافت هزینه بررسی اولیه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/29 | 

هزینه بررسی اولیه مقاله

نویسنده محترم با سلام

پیرو نامه مجوز دریافت وجه از نویسندگان بررسی اولیه مقاله (بعد از اعلام نظر  اعضای هیات تحریریه و  تعیین داور توسط ایشان)  و قبل از ارسال به داوری منوط به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از طریق صفحه کاربری بصورت آنلاین و یا از طریق مراجعه حضوری به بانک و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.38.30.fa
برگشت به اصل مطلب