(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  Journal of Watershed Management Research

     - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول

  - دکتر اصغر فلاح مدیرمسوول پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  - سردبیر

  - دکتر محمود حبیب نژاد روشن سردبیر پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  - مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه: طاهر عزیزی خالخیلی

  هیئت تحریریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  دکتر اونق، مجید                              استاد، دانشکده محیط زیست و مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  دکتر  شیخ، واحد بردی                      دانشیار، دانشکده محیط زیست و مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 دکتر حبیب نژاد روشن، محمود             استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  دکتر رائینی، محمود                         استاد، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  دکتر سلیمانی، کریم                        استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  دکتر شاهدی، کاکا                          دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر ضیاء تبار احمدی، میر خالق           استاد، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر محسنی ساروی، محسن            استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر وفاخواه، مهدی                          دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور

 

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب