(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  - اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت حوزه آبخیز

  - کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مدیریت حوزه آبخیز

  - فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه
مدیریت حوزه آبخیز

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب