(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت حوزه آبخیز
(۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه مدیریت حوزه آبخیز 
(۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه
مدیریت حوزه آبخیز
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.42.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب