(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اخبار نشریه
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/28 | 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر رحمت عباسی بابت دوران تصدی، انتصاب سرکار خانم دکتر آزاده رنجبر را به سمت مدیراجرایی نشریات دانشگاه تبریک گفته و از خداوند متعال سربلندی و موفقیت ایشان را خواستار است.
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.43.65.fa
برگشت به اصل مطلب