(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- ثبت نام و اشتراک
برگ درخواست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برگ درخواست پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

 

  نام مشترک:

  نشانی دقیق به همراه کدپستی (یا صندوق پستی) و تلفن:

  بهای اشتراک: یکساله جهت 2 شماره با احتساب هزینه پستی 12000 ریال و تک شماره با احتساب هزینه پستی 6000 ریال

  وجه اشتراک را به حساب شماره 83287 نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد 9680 به نام حساب درآمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واریز و نسخه ای از رسید بانکی را ضمیمه فرمائید.

  نشانی: ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر پژوهشنامه - صندوق پستی 578

  تلفن و دورنگار: 3822437-0151

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.53.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب