(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/5 | 
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

سال چهاردهم / شماره ۲۷
بهار و تابستان ۱۴۰۲

اسامی داوران مقالات در این شماره:


دکتر احسان الوندی
دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر آتیکه افضلی
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهدی بشیری
استادیار دانشگاه تربت حیدریه
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر زینب حزباوی 
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اکبر حسنی
استادیار دانشگاه زنجان
دکتر سیده کوثر حمیدی
دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر بهنوش جعفری گرزین
مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر مجید دانش
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محسن رضائی عارفی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر سید حسین روشان
دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر صلاح الدین زاهدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مسعود سلیمان­پور
استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری استان فارس
دکتر کاکا شاهدی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر واحدبردی شیخ
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد
استادیار دانشگاه اردکان یزد
دکتر رامین فضل اولی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدعلی قربانی
دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر الهه عسگری
دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر وحید غلامی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
دکتر والی­ الله کریمی
استادیار مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
دکتر بهروز محسنی
مربی دانشگاه پیام نور گرگان
دکتر رئوف مصطفی ­زاده
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حبیب نظرنژاد
استادیار دانشگاه ارومیه
دکتر رضا نوروز ولاشدی
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find-1.74.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب