(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره 16 پاییز و زمستان 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | 
دکتر علیجان آبکار
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
دکتر حسین اسلامی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر اتیکه افضلی
دکتری آبخیزداری
دکتر ابراهیم امیدوار
استادیار دانشگاه کاشان
دکتر رضا باقریان
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر واحد بردی شیخ
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهدی بشیری
استادیار دانشگاه تربت حیدریه
دکتر حمیدرضا پور قاسمی
استادیار دانشگاه شیراز
دکتر علی اکبر جمالی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دکتر محمدرضا جوادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دکتر محمد جواد روستا
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
دکتر هادی رزاقیان
استادیار پیام نور
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهسا حسن پور کاشانی
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد حسن زاده نفوتی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دکتر حسین زینی وند
دانشیار دانشگاه لرستان
دکتر عبدالله درزی نفت چالی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر علی شاهنظری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فاطمه شفیعی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمودرضا طباطبایی
استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر محمود عرب خدری
استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر محمد علی قربانی
دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر والی الله کریمی
استادیار مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
دکتر مسعود گودرزی
استادیار موسسه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر هاجر مریخ پور
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر مجید  محمدی
استادیار دانشگاه سمنان
دکتر صدیقه محمدی
استادیار،  پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
دکتر رئوف مصطفی زاده
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر آرش ملکیان
دانشیار دانشگاه تهران
دکتر هادی معماریان
استادیار دانشگاه بیرجند
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
استادیار دانشگاه ارومیه
دکتر حبیب نظرنژاد
استادیار دانشگاه ارومیه
دکتر سید علی اصغر هاشمی
استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.74.41.fa
برگشت به اصل مطلب