فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML ارزیابی حساسیت پذیری وقوع زمین لغزش و همبستگی آن با شبکه جادههای جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان رامسر) - پذیرفته شده در 1402/6/18
نیما شفیعی کیگاسری ، عطا اله حسینی* ، حمیدرضا پورقاسمی
XML بررسی و اولویت‌بندی موانع مشارکت جوامع بومی در طرح‌های آبخیزداری (حوضه 69 جنگل‌های هیرکانی) - پذیرفته شده در 1402/6/18
نسترن نظریانی* ، اصغر فلاح ، مرتضی شعبانی
XML ارائه راهکارهای مدیریتی برای حوزه آبخیز الولک استان قزوین مبتنی بر رویکرد DPSIR - پذیرفته شده در 1402/7/9
حسین آذرنیوند* ، مهدی کمالی ، آرش ملکیان ، جمال مصفایی
XML مدل‌سازی آب زیرزمینی دشت دامغان و بهینه‌سازی الگوی کشت به‌منظور جلوگیری از افت تراز آب زیرزمینی - پذیرفته شده در 1402/5/18
رضا آشوری ، سید سجاد مهدی زاده* ، هومن حاجی کندی ، سعید جمالی ، صمد امامقلی زاده
XML توسعه مدل مفهومی پیوند آب، غذا و انرژی (Nexus) در مدیریت آب در شبکه‌های آبیاری حوضه‌های آبخیز ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها - پذیرفته شده در 1402/3/22
مصطفی اصلانی ، محمدجواد منعم* ، علی باقری
XML بررسی تغییرات مکانی و زمانی شاخص کیفیت و کمیت آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت بم-نرماشیر) - پذیرفته شده در 1402/5/15
صدیقه محمدی* ، رضا حسن زاده
XML ارزیابی کارایی مدل بیشینه‌ی بی‌نظمی در شناسایی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و تعیین پهنه‌‌های حساس در حوزه آبخیز علاء سمنان - پذیرفته شده در 1402/1/26
ابراهیم یوسفی مبرهن* ، کورش شیرانی
XML پایش روند خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز تجن استان مازندران - پذیرفته شده در 1402/2/18
علی حبیب زاده تیلمی* ، کاکا شاهدی ، محمود حبیبنژاد روشن
XML بررسی مکانی درجه آسیب‌پذیری حوزه‌ آبخیز با رویکرد اقلیمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درودزن، استان فارس) - پذیرفته شده در 1402/5/24
فاطمه بیاتانی ، مهدی حیات زاده* ، فرزانه فتوحی فیروزآباد ، علی فتح زاده ، ایوب کرمی
XML ارائه روشی مبتنی بر هیدرولیک جریان و مدل یادگیری ماشین برای پیش بینی دبی سیلاب رودخانه ها - پذیرفته شده در 1402/2/30
فاطمه شیرازی ، عبدالرضا ظهیری* ، جمشید پیری ، امیر احمد دهقانی
XML ارزیابی تغییرات رواناب و رسوب تحت تاثیر کاهش آب آبیاری با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه دز) - پذیرفته شده در 1401/9/29
محمد الباجی*، عباس بختیاری فر، مونا گلابی، سعید برومند نسب، علی شاهنظری
XML تأثیر روش‌های مختلف محاسبه عامل توپوگرافی بر صحت برآورد هدررفت خاک در مقیاس رگبار - پذیرفته شده در 1400/11/27
آزاده :اتبی کرد، سیدحمیدرضا صادقی*، ویجی پی سینگ
XML واکاوی مهم‌ترین عوامل تخریب روسازی جاده‌های جنگلی در حوزه آذر رود استان مازندران - پذیرفته شده در 1402/4/31
صدراله صفایی ، حسن اکبری* ، مجید لطفعلیان ، آیدین پارساخو
XML عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان بر مشارکت در طرح‌های آبخیزداری با رهیافت تحلیل مسیر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هزارخانی، استان کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/4/11
عباس الیاسی*، کاکا شاهدی، شفق رستگار
XML بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی - منتشرشده در 1396/3/31
افشین هنربخش*، مهدی پژوهش، مریم زنگی آبادی، مسلم حیدری
XML اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه های زوجی خامسان ) - منتشرشده در 1395/10/26
جبار هادی قورقی، خالد اوسطی*
XML بهینه‌سازی ضرایب مدل‌های نفوذ آب به خاک - منتشرشده در 1395/11/6
مریم بیات ورگشی*، حمید زارع ابیانه، علی قدمی، ولی الله کریمی
XML ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب - منتشرشده در 1396/1/15
ایمان صالح، عطااله کاویان*، محمود حبیب نژاد، زینب جعفریان
XML بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‏سازی فرآیند بارش - رواناب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه سد پاشاکلا بابل) - منتشرشده در 1395/11/25
معصومه خادمی، رامین فضل اولی*، علیرضا عمادی
XML شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سد مخزنی شهید یعقوبی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم - منتشرشده در 1395/6/29
میلاد صباغی، علی شاهنظری*، علی ضیایی
XML تخمین احتمال بزرگی زمین لغزش های رخ داده در حوزه آبخیز پیوه ژن (استان خراسان رضوی) - منتشرشده در 1395/10/5
حمیدرضا پورقاسمی*
XML شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن ) - منتشرشده در 1396/2/13
ابوذر نیکنام*، غلامرضا خسروی، احمد نوحه گر، ارشک حلی ساز
XML بررسی توانمندی مدل هیدرولوژیک پیوسته در شبیه سازی جریانهای بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک-مشهد) - منتشرشده در 1396/3/22
سمیه مشاری عشق آباد*، احمد نوحه گر، ایمان باباییان، سیروس ارشادی
XML شبیه‌سازی تبخیر روزانه به کمک مدل‌های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در ایستگاه سینوپتیک تبریز - منتشرشده در 1396/1/15
صدیقه محمدی*، علیجان آبکار
XML اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان غربی) - منتشرشده در 1395/10/26
رئوف مصطفی‌زاده*، خدیجه حاجی، اباذر اسمعلی‌عوری، حبیب نظرنژاد
XML اولویت‌بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز - منتشرشده در 1395/4/23
سهراب خلیلی واودره، علی شاهنظری*، میرخالق ضیاء تباراحمدی، مجتبی چراغی زاده
XML مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی با کاربرد مدل‌های سری زمانی (مطالعه موردی: دشت‌های استان همدان) - منتشرشده در 1395/7/17
علی افروزی، حمید زارع ابیانه*
XML برآورد تبخیر– تعرق پتانسیل بر اساس مدل‌های تصادفی سری‌زمانی (مطالعه موردی ایستگاه تبریز) - منتشرشده در 1395/3/31
امید بابامیری*، حامد نوذری، صفر معروفی
XML بررسی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و سیلاب حوضه رودخانه مارون و پیش بینی سیلاب به کمک شبکه هوشمند عصبی - منتشرشده در 1395/10/22
صمد فتوحی، خدیجه جوجی زاده، مریم نصیری*، ناصر اورک
XML ارزیابی مقایسه ای روش احتمالاتی وزن شاهد و نسبت فراوانی برای پهنه بندی خطر زمین ‏لغزش در حوضه ونک - منتشرشده در 1395/3/30
علیرضا عرب عامری*، کورش شیرانی
XML ارزیابی کرنل‌های ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه چشمه کیله- چالکرود) - منتشرشده در 1395/3/30
احمد نجفی، سارا عزیزی قلاتی*، محمدحسین مختاری
XML تخمین هدایت الکتریکی آب رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) - منتشرشده در 1395/2/8
محمد علی قربانی*، رضا دهقانی
XML آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری من- کندال - منتشرشده در 1395/11/6
مجتبی خوش روش، محمد میرناصری*، مهسا پسرکلو
XML بررسی کارایی روش های مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) - منتشرشده در 1395/6/14
محمدمهدی زرعی، محمدتقی دستورانی*، منصور مصداقی، مسعود عشقی زاده
XML ارزیابی اتصال شبکه‌ای‌ جاده‌های حوزه‌های آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: حوزه چهل‌چای استان گلستان) - منتشرشده در 1395/1/24
محسن مصطفی*، شعبان شتایی جویباری، مجید لطفعلیان، امیر سعدالدین
XML برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش های متفاوت سنگ ریزه سطحی - منتشرشده در 1395/2/18
سلمان میرزائی*، فرخ اسدزاده، حبیب نظرنژاد
XML مدل سازی منطقه‌ای و ارزیابی ضریب جریان در حوضه کرخه - منتشرشده در 1395/3/10
جهانگیر پر همت*، رحیم کاظمی
XML اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان) - منتشرشده در 1395/4/26
مجید محمدی*، حمیدرضا پورقاسمی
XML برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیلاب با استفاده از الگوریتم چرخه آب - منتشرشده در 1395/2/8
سعید اکبری فرد، کورش قادری، مریم علیان نژاد*
XML شبیه‌سازی دبی و نیترات آب در حوزه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1394/9/1
مازیار محمدی، عطااله کاویان*، لیلا غلامی
XML دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار - منتشرشده در 1395/4/23
محمد رضا کهنسال*، سید محسن سیدان، محمد قربانی
XML کاربرد مدل رقومی ارتفاع به منظور محاسبه‌ی عامل توپوگرافی در مدل USLE با استفاده از تکنیک زمین آمار - منتشرشده در 1394/9/1
فرخ اسدزاده*، سلمان میرزایی
XML تحلیل شدت و تداوم دوره‌های خشک و مرطوب بر اساس شاخص‌های مبتنی بر بارش و تبخیر-تعرق - منتشرشده در 1395/3/10
محسن ذبیحی، رئوف مصطفی‌زاده*، معراج شرری
XML تعیین مناسب‌ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره‌های خطاسنجی (مطالعه موردی- تعدادی از زیرحوزه‌های کشف‌رود) - منتشرشده در 1395/6/14
الیاس رمضانی پور، ابوالفضل مساعدی*، منصور مصداقی
XML بررسی شاخص فرسایندگی باران استان آذربایجان غربی برای تهیه نقشه هم‌فرسای بارندگی - منتشرشده در 1394/7/22
رضا سکوتی اسکوئی*، داوود نیک کامی، ابراهیم بروشکه
XML تاثیر اصلاح‌کننده‌های خاک روی تعییرات آب‌نمود و رسوب‌نمود در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در 1395/3/10
لیلا غلامی، سیدحمیدرضا صادقی*، مهدی همایی
XML بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه اخیر (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز ابوالعباس) - منتشرشده در 1394/7/22
مائده شنانی هویزه*، حیدر زارعی
XML پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره‌ای مارکوف و CA مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) - منتشرشده در 1394/5/5
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مهین نادری*، سهیلا آقابیگی امین، حسین زینی وند
XML ارزیابی تأثیر نرمال‌سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل‌های SVM و ANN در شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوضه زرینه‌رود) - منتشرشده در 1395/2/18
محمد عیسی زاده*، حجت احمدزاده، محمدعلی قربانی
XML منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت‌نگاری ترکیبی - منتشرشده در 1395/2/12
جمال مصفایی*، محمدرضا اختصاصی، زهرا فریدکیا
XML بررسی نقش پارامتر‌های هیدرولوژیکی ‏و هندسی حوضه بر شکل منحنی ‏تداوم‌جریان ‏(مطالعه موردی: ناحیه خزری)‏ - منتشرشده در 1394/5/5
رحیم کاظمی*، نجفقلی غیاثی
XML تخمین عدم قطعیت مدل شبیه‌سازی سیلابHEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف - منتشرشده در 1394/12/3
مه روز نورعلی، بیژن قهرمان*، محسن پوررضا بیلندی، کامران داوری
XML بررسی تغییرات جانبی کانال و بستر بابلرود در محدوده شهر بابل - منتشرشده در 1394/6/14
همت اله رورده*، قاسم لرستانی، معصومه چراغی
XML ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان) - منتشرشده در 1395/1/23
هانیه ببرنژاد*، علی اصغر ذوالفقاری، محمد رضا یزدانی، علی اصغر هاشمی، محمد کیا کیانیان
XML بررسی کارایی مدل‏ های هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه‏ای (مطالعه موردی: حوزه‏ آبخیز بابا امان، خراسان شمالی) - منتشرشده در 1394/5/19
پریسا عشقی، جلیل فرزادمهر*، محمد تقی دستورانی، زینب عرب اسدی
XML ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی Weight of Evidence در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران) - منتشرشده در 1394/3/23
احسان ابراهیمی، کریم سلیمانی*، حمیدرضا پورقاسمی
XML بررسی و مقایسه دوره‌های خشکسالی با استفاده از نمایه‌های مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور - منتشرشده در 1394/12/24
پیمان امین*، حسین ملکی نژاد
XML برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) - منتشرشده در 1394/3/11
شفق رستگار*، حسین بارانی، علی دریجانی، واحدبردی شیخ، جمشید قربانی، محمد قربانی
XML بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل - منتشرشده در 1393/10/13
آتیکه افضلی*، کاکا شاهدی
XML بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مرند) - منتشرشده در 1394/7/22
بتول زینالی*، مجتبی فرید پور، صیاد اصغری
XML تحلیل کیفی آب رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی بیزین (مطالعه موردی) - منتشرشده در 1394/2/27
محمد علی قربانی، رضا دهقانی*
XML برآورد بارش بیشینه محتمل 24 ساعته با رویکرد تغییرات مکانی در حوضه‌های جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد - منتشرشده در 1394/4/1
مصطفی گرجی*، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل اولی
XML ارزیابی برخی روابط تجربی برآورد زمان تمرکز و شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی موثر بر آن در حوضه سد قشلاق - منتشرشده در 1394/3/23
گلاله غفاری*، زانا طالبی
XML کاربرد مدل بارش-رواناب پیوسته HMS-SMA برای برآورد رواناب و فراوانی خشک‌سالی‌ها و سیلاب‏های حوضه نکا تحت سناریوی اقلیمی A2 مدل HadCM3 - منتشرشده در 1393/12/16
مجتبی خوش روش*، محمود رائینی، اسماعیل نیکزاد طهرانی
XML پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز ایذه- خوزستان) - منتشرشده در 1394/5/5
سیده معصومه موسوی*، موسی عابدینی، اباذر اسمعلی عوری، فاطمه مدنی
XML بررسی روند تغییرات دما, بارش و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان) - منتشرشده در 1394/3/23
مریم انصاری*، غلامرضا نوری، صمد فتوحی
XML شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده ازمدل WetSpa در حوزه ‌آبخیز هرو - دهنو در استان لرستان - منتشرشده در 1394/10/19
حمید کریمی، حسین زینی‌وند*، ناصر طهماسبی‌پور، علی حقی‌زاده، میرحسن میریعقوب‌زاده
XML بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز قره‌چای در استان مرکزی - منتشرشده در 1393/11/20
هادی ثانی خانی*، محمد رضا گوهردوست، مرتضی صادقی
XML شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه آبخیز الشتر به روش ANP - منتشرشده در 1393/9/23
صیاد اصغری سراسکانرود*، مهدی بلواسی، بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان
XML مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش‌های رگرسیون‌گیری و الگوریتم ژنتیک - منتشرشده در 1395/10/4
جواد بهمنش*، مریم محمدپور، محمد مهدی باطنی
XML تاثیرنوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوبدهی معلق (مطالعه ی موردی: حوضه کسیلیان) - منتشرشده در 1394/5/18
زهرا گرامی، محمود عرب خدری*، حسین اسدی، رضا بیات
XML بررسی تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0 مطالعه موردی: رودخانه تالار - منتشرشده در 1394/3/12
فاطمه زهرا اسدی*، رامین فضل اولی، علیرضا عمادی
XML مقایسه مدل‌های تجربی برآورد سیلاب حداکثر در دوره بازگشت‌های مختلف در مناطق فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیارود گیلان) - منتشرشده در 1393/11/20
محمد مهدی اکبری*، سهراب خلیلی واودره
XML مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک در غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) - منتشرشده در 1394/3/23
رضوان کردی، مرزبان فرامرزی*، حاجی کریمی، پرویز گرائی، احسان یارمحمدی
XML بررسی کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) - منتشرشده در 1394/1/22
عبداله رمضانی چرمهینه، محمد ذونعمت کرمانی*
XML بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود (استان قزوین) در بکارگیری عملیات حفاظت آب و خاک با کاربرد الگوی لاجیت چندگزینه ای - منتشرشده در 1393/10/8
ابوذر پرهیزکاری*، محمدمهدی مظفری، مهدی حسینی خدادادی، رویا پرهیزکاری
XML اثر آماده‌سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی - منتشرشده در 1394/3/11
وفا همایون فر، عبدالواحد خالدی درویشان*، سیدحمیدرضا صادقی
XML ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم بر عرضه و تقاضای آب آبیاری و تولیدات کشاورزی در حوزه های آبخیز استان قزوین - منتشرشده در 1394/3/23
ابوذر پرهیزکاری*، محمد مهدی مظفری
XML منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با به‌کارگیری نوعی از شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب - منتشرشده در 1394/7/22
علی آهنی*، صمد امامقلی زاده، سید سعید موسوی ندوشنی، خلیل اژدری
XML کلاسه‌بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی‌های جریان آب‌ سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) - منتشرشده در 1393/10/8
مجید کاظم زاده*، زهرا نوری، علیرضا مقدم نیا، آرش ملکیان
XML تخمین گروه‌های هیدرولوژیکی خاک در حوضه‌های فاقد داده‌ی اندازه‌گیری شده - منتشرشده در 1393/7/2
محمد ذونعمت کرمانی، معین گنجعلیخانی*
XML برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه‌بندی داده‌ها به روش نگاشت خود سازمان‌ده (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) - منتشرشده در 1393/6/4
محمودرضا طباطبائی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان
XML آشکارسازی روند سری‌های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگا ن رود در سه دهه اخیر - منتشرشده در 1393/7/30
مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی*، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی
XML تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش کریجینگ متعارف در حوزه‌های آبخیز استان مازندران - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا شیخ*، عبدالحمید دهواری، مهدیه ابراهیمی
XML بررسی کارایی روش‌های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) - منتشرشده در 1394/2/27
فریبا زکی زاده*، علی طالبی
XML استفاده از شاخص سیستم‌های دینامیک غیرخطی برای طبقه‌بندی هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز - منتشرشده در 1393/6/16
XML شبیه‌سازی رسوب معلق روزانه و بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی آن در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام - منتشرشده در 1393/11/1
سمیه میرزایی، حسین زینی وند*، علی حقی زاده
XML شبیه سازی جریان زیرسطحی برای تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز درونگر درگز) - منتشرشده در 1393/4/31
احسان زاهدی*، علی طالبی، عباس طباطبائی، آرزو رئیسی، مجید آسیایی
XML تعیین برترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه های آبخیز - منتشرشده در 1392/10/25
لیلا سلیمانی*، علی حقی زاده، حسین زینی وند
XML شبیه‌سازی جریان ماهانه‌ی ‌رودخانه‌ی قره‌سو واقع در استان اردبیل با استفاده از مدل SWAT - منتشرشده در 1393/12/16
فواد ناصرآبادی*، اباذر اسمعلی عوری، حسین اکبری، رخساره رستمیان
XML پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم تحلیل و تصمیم گیری چند معیاره (MCDAS) مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیطور بافق - منتشرشده در 1393/5/4
محمد حسن زاده نفوتی*
XML طراحی بهینه چاههای مشاهده ای در یک شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری - منتشرشده در 1394/3/23
ناصر گنجی خرم دل*، فاطمه کیخایی
XML بررسی نقش سازندهای زمین شناسی در میزان فرسایش و تولید رسوب در زیرحوزه‌های رودخانه دویرج استان ایلام - منتشرشده در 1392/12/13
حسن فتحی زاد*، حاجی کریمی، محسن توکلی
XML چالش های فراروی مدیریت حوزه های آبخیز کشور: کاربرد فن دلفی - منتشرشده در 1394/3/16
زهرا اطهری، غلامرضا پزشکی راد*، عنایت عباسی، امیرحسین علی بیگی
XML تخمین دبی اوج سیلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده شبکه عصبی- فازی تطبیقی از (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) - منتشرشده در 1394/3/23
سعید جانی زاده، مهدی وفاخواه*
XML بررسی کارایی را بطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در مراتع نیمه خشک - منتشرشده در 1394/1/31
مجید کارگر، محمدرضا جوادی*، علی اصغر هاشمی
XML تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) - منتشرشده در 1393/8/18
سمیه ابدام، علی فتح‌زاده*، روح‌الله تقی‌زاده مهرجردی، جواد محجوبی
XML بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز و تعیین مناطق مولد سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکا) - منتشرشده در 1393/4/31
آرمان شعبانی بازنشین*، علیرضا عمادی، رامین فضل اولی
XML بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال وبختیاری) - منتشرشده در 1393/12/16
سیدنعیم امامی*، احمد جلالیان، عباس خسروی
XML ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای-اردبیل - منتشرشده در 1392/9/12
سوسن طولابی*، موسی عابدینی، اباذر اسمعلی عوری
XML پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF - منتشرشده در 1392/12/13
صمد امامقلی زاده*، حمید حسن پور، فرزانه اکبرزاده
XML برآورد بار معلق در سیستم رودخانه‌ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده‌ها (GMDH) - منتشرشده در 1393/4/31
زهرا ایوانی*، محمد مهدی احمدی، کورش قادری
XML ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره) - منتشرشده در 1393/9/23
مه روز نورعلی*، بیژن قهرمان
XML بررسی عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزی - منتشرشده در 1393/4/31
محمد رضا محبوبی*، ندا نجد عباسی، امید طوسی
XML ممقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب - منتشرشده در 1392/9/20
محمد علی قربانی*، عاطفه ازانی، لیلا نقی پور
XML تحلیل دقت روش‌های زمین‌آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون). - منتشرشده در 1392/8/1
فاطمه کاراندیش، علی شاهنظری*
XML بهینه‏سازی مدل WSM در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران‏ساز در حوزه آبخیز نیر ، استان یزد - منتشرشده در 1393/4/31
علی مطلب نژاد، علی‏ اکبر جمالی*، محمد حسن زاده، کاظم دشتکیان
XML ارزیابی تاثیر روند خشکسالی هواشناسی برافت ترازسطح آب دریاچه پریشان - منتشرشده در 1393/4/31
محمود رایئنی سرجاز، مریم شفیعی*
XML مدل‌سازی فضایی- زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان - منتشرشده در 1392/9/11
مهدی قمقامی، نوذر قهرمان*، جواد بذرافشان
XML کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیر سازه‌ای(مطالعه موردی: سیلاب نکا 1378) - منتشرشده در 1392/11/23
محسن مسعودیان، ربابه فندرسکی، محمد قره گزلو*
XML مقایسه کارآئی روش گشتاور خطی با روشهای مرسوم برآورد دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز شیخ عثمان شهرستان اشنویه) - منتشرشده در 1394/4/1
عباس غلامی*
XML بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی - منتشرشده در 1392/9/12
الیاس خواجوی*، محمود عرب‌خدری، محمدحسین مهدیان، صمد شادفر
XML تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی - منتشرشده در 1393/9/23
نعمت الله حمیدی، مهدی وفاخواه*، اکبر نجفی
XML مطالعه اثرات عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه ‌موردی: ارتفاعات بالادست حوزه آبخیز گرگان رود) - منتشرشده در 1395/3/31
عیسی جعفری فوتمی*، حمید نیک نهاد قرماخر، موسی اکبرلو، عبالرضا بهره مند
XML مدل‌سازی بارش-رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظور پیش‌بینی جریانات آتی حوضه صوفی‌چای - منتشرشده در 1392/9/12
سید حسن حسینی*، محمدعلی قربانی، علیرضا مساح بوانی
XML مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه - منتشرشده در 1392/9/25
لیلا رحیمی*، امیراحمد دهقانی، خلیل قربانی
XML تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاورهای خطی - منتشرشده در 1392/11/6
علی آهنی*، صمد امامقلی زاده، سید سعید موسوی ندوشنی، خلیل اژدری
XML بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های حوزه قره‌سو - منتشرشده در 1392/2/9
علی نجف نژاد*، سولماز خزائی، مجتبی محمدی، احسان بخت
XML بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذری و روندیابی سیلاب ناشی از آن در پایین‌دست - منتشرشده در 1392/10/28
مینا سیفی زاده، علیرضا عمادی*، رامین فضل اولی
XML پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود) - منتشرشده در 1392/9/12
فاطمه برزگری*
XML تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - منتشرشده در 1393/6/24
ملیحه سادات ظریف معظم، سیدحمیدرضا صادقی*، سیدخلاق میرنیا
XML آنالیز حساسیت و عدم‏قطعیت مدلWetSpa در شبیه‏سازی هیدروگراف جریان با استفاده از PEST در حوزه آبخیز دینور کرخه - منتشرشده در 1393/6/11
مریم آذین مهر*، عبدالرضا بهره مند، آتنا کبیر
XML استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای با استفاده از تئوری آنتروپی شانون - منتشرشده در 1392/7/8
محمد علی قربانی*، حکیمه اسدی، حسین جباری خامنه، داود فرسادی زاده
XML شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - منتشرشده در 1392/6/17
مهسا حسنپور کاشانی*، محمدعلی قربانی، یعقوب دین پژوه، صداقت شهمراد
XML تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر- شیفر (Dempster-Shafer) و GIS - منتشرشده در 1392/10/28
محمد زارع*، محمد حسن جوری، دیانا عسگری زاده، تینا سالاریان، مونا فخرقاضی
XML کالیبراسیون وارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - منتشرشده در 1393/11/1
سامان بدیعی زاده*، عبدالرضا بهره مند، امیراحمد دهقانی
XML بررسی کارایی مدل ریز‌مقیاس آماری SDSM در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) - منتشرشده در 1392/7/8
مریم رضائی، محمد نهتانی*، علیجان آبکار، معصومه رضائی، مهری میرکازهی ریگی
XML بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش – رواناب در حوضه آبخیز تحت تاثیر برف (مطالعه موردی :حوزه آبخیز سد لتیان) - منتشرشده در 1392/6/24
فاطمه صدیقی، مهدی وفاخواه*، محمدرضا جوادی، نوید دهقانی
XML ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های هیدرولوژیک حوضه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1392/9/12
ناصح رحمانی*
XML بررسی الگوهای رودخانه ای ماندری، گیسویی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های گیسویی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب - منتشرشده در 1392/11/23
محمد حسین رضائی مقدم*، نوشین پیروزی نژاد، ایرج جباری
XML بهره گیری از روش آماری هیدروژئومرفولوژی در برآورد رسوب تولیدی حوزهآبخیز (مطالعه موردی حوضه زنوزچای) - منتشرشده در 1392/11/16
لیلا کاشی زنوزی*، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی
XML تحلیل منطقه‌ای منحنی تداوم جریا ن در حوزه آبخیز دریاچه نمک - منتشرشده در 1392/12/13
سعید خسروبیگی، مهدی وفاخواه*
XML مدیریت خطر زمین‌لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل‌چای، استان گلستان - منتشرشده در 1393/10/8
ابراهیم کریمی سنگچینی*، مجید اونق، امیر سعدالدین
XML مدل‌سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوضه آبخیز چهل‌چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه‌نویسی PCRaster - منتشرشده در 1392/12/18
واحدبردی شیخ*، عبدالجلیل حزبی، عبدالرضا بهره مند
XML شبیه سازی جریان درمجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM - منتشرشده در 1392/6/26
ولی اله کریمی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی
XML پهنه بندی حساسیت خطر لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز - منتشرشده در 1392/2/22
محمد زارع، علیرضا مقدم نیا*، صادق تالی، حسین سلمانی
XML مدل‌سازی بارش - رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی - عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان - منتشرشده در 1393/9/23
نوید دهقانی، مهدی وفاخواه*، عبدالرضا بهره مند
XML برآورد میزان رسوبات معلق با استفاده از شبکه های عصبی و تعیین مناسب ترین توابع آموزشی (مطالعه موردی: استان لرستان) - منتشرشده در 1392/9/12
محسن یوسفی*، ربابه پورشرعیاتی
XML مقایسه تغییرات دوسالانه نفوذ و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک - منتشرشده در 1392/6/17
حسین آقاجان تبار*
XML تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری ‏رگرسیون لجستیک در محیط ‏GIS‏ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان)‏ - منتشرشده در 1392/5/28
سیران زندی، کریم سلیمانی، جلال زندی*
XML تعیین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از واسنجی اتوماتیک در حوضه کسیلیان - منتشرشده در 1392/2/21
مصطفی اصلانی*، رامین فضل اولی، مجتبی احمدی زاده
XML تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه ثابت (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کرخه) - منتشرشده در 1392/6/26
مهشید کریمی*، کاکا شاهدی، مطلّب بایزیدی
XML بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیزلار - منتشرشده در 1391/9/27
رضا تمرتاش*، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان
XML مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی درتهیه نقشه حساسیت ریزش‌سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گرنه صلوات آباد) - منتشرشده در 1392/2/30
عطااله شیرزادی*، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان، بهاره قاسمیان
XML اولویت‌بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ آبخیز با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: زیدشت – طالقان) - منتشرشده در 1392/9/12
امید اسدی نلیوان*، محمد رستمی خلج، محسن محسنی ساروی، انور سور
XML توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل‌چای استان گلستان - منتشرشده در 1392/7/15
امیر سعدالدین، احسان الوندی*، واحدبردی شیخ
XML شبیه سازی توزیعی مکانی - زمانی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در آبخیز طالقان - منتشرشده در 1392/9/12
شهین مرادی پور*، عبدالرضا بهره مند، حسین زینی وند، علی نجفی نژاد
XML بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود - منتشرشده در 1392/1/27
عیسی کیا، علیرضا عمادی*، رامین فضل اولی
XML تعیین کاربری‌های مناسب با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران) - منتشرشده در 1392/3/6
امید کرمی*، سیدمحمد حسینی نصر، حمید جلیلوند، میرحسن میریعقوب زاده
XML مدلسازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) در حوضه آبریز پلرود - منتشرشده در 1392/3/6
عادل پورنعمت رودسری، کورش قادری*، شهرام کریمی گوغری
XML ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان در طی دوره های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم - منتشرشده در 1392/3/13
حسین سلمانی*، محمد رستمی خلج، حامد روحانی، مجتبی محمدی، صادق تالی خشک
XML پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوزه آق مشهد، استان مازندران) - منتشرشده در 1392/8/11
آرمان رسایی*، خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، ارکان حیدری، آرمین مشایخان
XML تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - منتشرشده در 1392/9/25
ابوالفضل اکبرپور*، عباس خاشعی سیوکی، اکبر کشاورز، حامد فروغی فر
XML اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری) - منتشرشده در 1391/12/16
مهری برومند*، مهدی قاجار سپانلو، محمد علی بهمنیار، سروش سالک گیلانی
XML تأثیر گرادیان‌های موضعی در افزایش دقت درون‌یابی داده‌های اقلیمی به روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی - منتشرشده در 1391/12/7
خلیل قربانی*، زهرا آقاشریعتمداری
XML ارزیابی الگوی تخصیص به تشکل‌های آب‌بران در شبکه البرز با استفاده از مدل MIKE BASIN و آنالیز حساسیت آن - منتشرشده در 1391/9/22
علی شاهنظری*، فاطمه هاشمی، علی ضیا تبار احمدی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb