(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  «بسمه تعالی»

 

  براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه 24/12/1389 که طی نامه شماره 9745/11/3 /90 مورخه 29/1/1390 ابلاغ شد با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (از سال اول شماره 1 بهار و تابستان 1389) موافقت به عمل آمد.

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.40.17.fa
برگشت به اصل مطلب