(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  Journal of Watershed Management Research

     - صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  - مدیرمسوول:

 


دکتر اصغر فلاح
استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: fallahasanru.ac.ir

  - سردبیر

 
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: m.habibnezhadsanru.ac.ir


  - مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه: 

 

دکتر رحمت عیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک:r.abasisanru.ac.ir
 

ویراستار علمی: محمود حبیب نژاد روشن
 ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی مردانی
صفحه آرایی: دفتر پژوهشنامه - فاطمه اسماعیلی

هیئت تحریریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز  

 
دکتر مجید اونق
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک: ownaghgau.ac.ir
 
 
دکتر  واحد بردی شیخ
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیک: sheikhgau.ac.ir
لینک
 
 
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: m.habibnezhadsanru.ac.ir
 
 
دکتر محمود رائینی
استاد، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: m.raeinisanru.ac.ir
 
 
دکتر کریم سلیمانی
استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: k.solaimanisanru.ac.ir
 
 
دکتر کاکا شاهدی
دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: k.shahedisanru.ac.ir
 
 
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیک: msarviut.ac.ir
 
 
دکتر مهدی وفاخواه
دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
پست الکترونیک: vafakhahmodares.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب