(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- مدیر اجرایی مجلات دانشگاه
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آقای دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.71.29.fa
برگشت به اصل مطلب