(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/5 | 
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
 
سال دوازدهم / شماره ۲۳
بهار  و تابستان  ۱۴۰۰
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 
دکتر حسین اسلامی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر حسن اکبری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر رضا برنا
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر آیدین پارساخو
دانشیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهدی جعفری
دکتری مهندسی آب
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجید دانش
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجتبی خوش روش
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر شفق رستگار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمد جواد روستا
دانشیار  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
دکتر سیدحسین روشان
دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر صلاح الدین زاهدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر کاکا شاهدی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فاطمه  شفیعی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر واحدبردی شیخ
دانشیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حمیدرضا صادقی
استاد  دانشگاه تربیت مدرس
دکتر لیلا غلامی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فرزانه فتوحی فیروزآباد
استادیار دانشگاه اردکان یزد
دکتر بهمن  فرهادی
استادیار دانشگاه رازی
دکتر رامین فضل اولی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدعلی قربانی
دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر ابراهیم کریمی سنگ چینی
استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان،  خرم آباد
دکتر والی­ الله کریمی
استادیار مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد دانشگاه تهران
دکتر رئوف مصطفی ­زاده
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر جمال مصفایی
استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
استادیار دانشگاه ارومیه
دکتر مهدی نادی
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر هادی نظری پویا
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر رضا نوروز ولاشدی
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر وحید ورشاوریان
استادیار دانشگاه  بوعلی سینا
 
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.74.41.fa
برگشت به اصل مطلب