(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی- آمار نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 420
نرخ پذیرش: 58.4
نرخ رد: 41.6
میانگین داوری: 267 روز
میانگین انتشار: 425 روز
نشانی مطلب در وبگاه (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی:
http://jwmr.sanru.ac.ir/find.php?item=1.97.62.fa
برگشت به اصل مطلب