دوره 9، شماره 17 - ( بهار و تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 17 صفحات 182-192 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jabale A, Najafinejad A, Hosseinalizadeh M, Mohammadian Behbahani A, Golkarian A. The role of Vegetation in Production Runoff and Sediment in Loess Deposits, Gorgan . jwmr. 2018; 9 (17) :182-192
URL: http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-835-fa.html
جبله علی، نجفی نژاد علی، حسینعلی زاده محسن، محمدیان بهبهانی علی، گلکاریان علی. نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان. پ‍‍ژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز. 1397; 9 (17) :182-192

URL: http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-835-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (450 مشاهده)

      دامنه­ های زراعی لسی سالانه حجم زیادی از رواناب و رسوب را به داخل شهر گرگان وارد کرده که به دلیل سیستم زهکش نامناسب، خسارات مالی زیادی را به دنبال دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر سناریوهای مختلف پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب خروجی سه دامنه­ آبخیزی با مساحت 5/9 هکتار می­باشد. بنابراین مقدار رواناب و رسوب حوزه برای مدت یک سال توسط مدل WEPP شبیه‌سازی و با نتایج شبیه‌ساز باران در سطح پلات مقایسه گردید. درمجموع هشت سناریوی رایج پوشش گیاهی شامل شرایط فعلی، حداقل و حداکثر پوشش گیاهی محتمل و وجود و عدم وجود پوشش گیاهی یک‌ساله و دائمی شبیه­سازی شده و به‌صورت جفتی مورد مقایسه قرار گرفت. حجم رواناب کل و رسوب ویژه برای وضعیت کنونی حوزه به ترتیب 1945 مترمکعب در سال و 1/5 تن در هکتار برآورد گردید. نتایج مقایسه سناریوها نشان داد که میزان رواناب و رسوب ویژه حوزه به ترتیب از 1487 مترمکعب در سال و 4/0 تن در هکتار در سناریوی حداکثر پوشش گیاهی محتمل (بیش از 80 درصد)، به 5032 مترمکعب در سال و 5/64 تن در هکتار در سناریو حداقل پوشش گیاهی محتمل (آیش همراه با شخم) حوزه افزایش می‌یابد. همچنین اختلاف رسوب ویژه بین دو سناریوی پوشش دائمی گراس و زراعت جو کل حوزه معادل 8/12 تن در هکتار و این مقدار برای دو سناریوی زراعت جو و آیش همراه با شخم اراضی کشاورزی حوزه 2/10 تن در هکتار محاسبه شد.
 

متن کامل [PDF 801 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فرسايش خاک و توليد رسوب
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۷/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۴

فهرست منابع
1. Abbasi Jandani, Sh., A. Talebi and A.A. Abbasi. 2015. Localization of climate file of Water Erosion Prediction Project Model (WEPP), Case study: research base Sanganeh, Khorasan Razavi province. Journal of Water and Soil Conservation, 22(1): 171-190 (In Persian),
2. Ahmadi, H., S. Taheri, S. Feiznia and H. Azarnivand. 2011. Runoff and sediment yield modeling using WEPP in a semi-arid environment, Case study: Orazan Watershed. International Desert Research Center (IDRC), University of Tehran, 16: 5-12.
3. Al-Mukhtar, M., V. Dunger and B. Merkel. 2014. Runoff and sediment yield modeling by means of WEPP in the Bautzen dam catchment, Germany. Environmental Earth Science, 72(6): 2051-2063. [DOI:10.1007/s12665-014-3113-0]
4. Babanejad Afghan, N. 2010. Assessment of Soil erosion and sediment by 137Cs and 210Pb in Shastkalate Watershed of Golestan Province. MSc Thesis, Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources. Faculty of Water and Soil Engineering, 121 pp (In Persian).
5. Eteraf, H., M. Dorri and D. Nikkami. 2014. The effect of plants on runoff, sediment yield and soil fertility on sloppy lands of Maraveh-Tapeh. Journal of Watershed Engineering and Management, 6(3): 224-231 (In Persian).
6. Flanagan, D.S., W.J. Elliot, J.R. Frankenberger and C. Huang. 2010. WEPP model applications for evaluations of best management practices. 16th Congress of the International Soil Conservation Organization, pp: 1-5.
7. Gete. Z., T. Winter and D.C. Flanagan. 1999. BPCDG: Breakpoint Climate Data Generator for WEPP Using observed standard weather data sets. WEPP Technical Support, USDA-ARS NSERL.
8. Gholamzadeh, M. 2012. Estimation of soil erosion and sedimentation using WEPP model in the Sharif Abad watershed, Birjand. M.Sc. Thesis, Zabol University. Faculty of Natural Resources, 108 pp (In Persian).
9. Jafari Ardakani, A., R. Bayat, H.R. Peyrovan, M. Shariat Jafari and A.H. Charkhabi. 2009. Sediment yield and erosion rate of loess deposits of Golestan province in Iran. 6th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment, 4: 1161-1172 (In Persian).
10. Jesarati, A. 2013. Estimated sedimentation of Aladizge Watershed using WEPP model. M.Sc. Thesis, University of Mohaghegh Ardabili. Faculty of Humanities, 71 pp (In Persian).
11. Han, F., L. Ren, X. Zhang and Z. Li. 2016. The WEPP model application in a small watershed in the loess Plateau. Journal of PLOS (one), 11(3): 1-8. [DOI:10.1371/journal.pone.0148445]
12. Hematzadeh, Y., H. Barani and A. Kabir. 2009. The role of vegetation management on surface runoff, Case study: Kechik catchment in north-east of Golestan Province. Journal of Water & Soil Conservation, 16(2): 19-33 (In Persian).
13. Kademorasoul, A. and M. Chorom. 2009. Erosion and sediment estimation, using WEPP model in Imamzadeh Abdollah watershed, Khoozestan province. Journal of Watershed Engineering and Management, 1(1): 1-9 (In Persian).
14. Kazemi Khaledi, H. 2010. Estimation of sediment whit WEPP hydrological model and comparison with the SWAT model, Case study catchment Amameh. Tarbiat Modares University. M.Sc. Thesis. Faculty of Civil & Environmental Engineering, 95 pp (In Persian).
15. Khazayi, M., A. Shafeie and A. Molayi. 2013. Comparison of the effect of land cover on runoff, sediment in the Mehrian watershed. Journal of Science & Technology of Agriculture and Natural Resources, 17(64): 185-195 (In Persian).
16. Kumari, N., V.M. Chowdary, A.M. Waghaye and K.N. Tiwari. 2016. Assessment of Surface Runoff and Sediment Yield using WEPP Model. Journal of Nature Environment and Pollution Technology, 15(2): 491-496.
17. Nazari Samani, A.K. and S.H. Abbasi Jandani. 2016. Evaluation of efficiency of Cligen Generator for producing of climate data for using in WEPP model, Case study: Zidasht station, Alborz province. Journal of Water and Soil Conservation, 23(2): 43-62 (In Persian).
18. Pandey, A., W.M. Chowdary, B.C. Mal and M. Billib. 2008. Runoff and sediment yield modeling from a small agricultural watershed in India using the WEPP model. Journal of Hydrology, 348(3): 305-319. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2007.10.010]
19. Parvizi, Y. 2014. Evaluation of WEEP physical model in predicting runoff and soil erosion in rainfed land use in semi-arid conditions. Journal of Soil Research, 28(1): 113-126 (In Persian).
20. Pazhohesh, M. 2016. Compare the performance WEPP and MPSIAC models with observed sediment, in soil erosion and sediment yield, Case Study: Gojan Chal Namad basin in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Journal of Quantitative Geomorphological Researches, 4(4): 150-165 (In Persian).
21. Raclot, D. and J. Albergel. 2006. Runoff and water erosion modeling using WEPP on a mediterranean cultivated catchment. Journal of Physic Chemistry Earth, 31(17): 1038-1047. [DOI:10.1016/j.pce.2006.07.002]
22. Rezai. H., Gh. Lashkarpor, J. Rahnama Rad and R. Pirandokht. 2011. Assessment the Loess of Golestan province, according to Engineering Geology. Journal of Applied Geology, 7(1): 29-40 (In Persian).
23. Sadeghzade Reyhan, M.E. and G. Yar-Ahmadi. 2013. Evaluation of WEPP model to estimate soil erosion and sedimentation in marl lands of Khwaja area. Journal of quantitative geomorphological researche, 1: 97-112 (In Persian).
24. Seyedalipour, H., S. Feiznia, H. Ahmadi, M.R. Zare and M. Hosseinali Zadeh. 2014. Comaprison of soil erosion by 137Cs and RUSLE-3D for loess deposits North-East of Iran, Study area: Agh-Emam catchment. Journal of Water and Soil Conservation, 21(5): 27-47 (In Persian).
25. Singh, R.K., R.K. Panda, K.K. Satapathy and S.V. Ngachan. 2011. Simulation of runoff and sediment yield from a hilly watershed in the eastern Himalaya, India using the WEPP model. Journal of Hydrology, 405(3): 261-276. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2011.05.022]
26. Singh, R.K., R.K. Panda, K.K. Satapathy and S.V. Ngachan. 2012. Runoff and sediment yield modelling for a Treated hilly Watershed in eastern Himalaya using the Water Erosion Prediction Project Model. Journal of Water Resource Manage, 26(3): 643-665. [DOI:10.1007/s11269-011-9937-4]
27. Talebi, A. and Sh. Abbasi. 2016. Water erosion Modeling using WEPP family Models. Yazd University, Vol 1: Model structure (In Persian).
28. Talebi, A. and Sh. Abbasi Jandani. 2016. Investigation of the Effect of Storm Occurrence Time on Prioritization of Factors Affecting on Erosion Using WEPP Model Sensitivity Analysis (Case Study: Shanganeh Watershed, Khorasan Razavi Province). Journal of Natural Resources, Rangeland and Watershed, 62(1): 125-140 (In Persian).
29. Wang, L., N. Dalabay, P. Lu and F. Wu. 2017. Effects of tillage practices and slope on runoff and erosion of soil from the Loess Plateau, China, subjected to simulated rainfall. Soil and Tillage Research, 166: 147-156. [DOI:10.1016/j.still.2016.09.007]
30. Wang, L., B. Ma and F. Wu. 2017. Effects of wheat stubble on runoff, infiltration, and erosion of farmland on the Loess Plateau, China, subjected to simulated rainfall. Journal of Solid Earth, 8: 281-290. [DOI:10.5194/se-8-281-2017]
31. Zhang, X., Y. Xinxiao, W. Sihong, W. Tianxing and Zh. Xuepei. 2006. Effect of forest vegetation on runoff and sediment production in sloping lands of Loess area. Front Forest China. 2006; 1(3): 336-342. [DOI:10.1007/s11461-006-0038-0]
32. Zhang, L., J. Wang, Z. Bai and Ch. Lv. 2015. Effects of vegetation on runoff and soil erosion on reclaimed land in an opencast coal-mine dump in a loess area. Catena Journal, 128: 44-53. [DOI:10.1016/j.catena.2015.01.016]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb