دوره 14، شماره 27 - ( بهار و تابستان 1402 )                   جلد 14 شماره 27 صفحات 25-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi S H, Khaledi Darvishan A, Vafakhah M, Moradi Rekabdarkolaei H, Hazbavi Z, Rajabi M, et al et al . (2023). Conceptualization and Evaluation of Asiabrood Watershed Health, Chalus Township, Iran. jwmr. 14(27), 15-25.
URL: http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-1131-fa.html
صادقی سیدحمیدرضا، خالدی درویشان عبدالواحد، وفاخواه مهدی، مرادی‌رکابدارکلایی حمیدرضا، حزباوی زینب، رجبی محمدرسول، و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران.. مفهوم‌سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب‌ رود شهرستان چالوس پ‍‍ژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز 1402; 14 (27) :25-15

URL: http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-1131-fa.html


گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (584 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر باهدف مفهوم‌سازی و ارزیابی وضعیت سلامت آبخیز آسیاب‏ رود واقع در شهرستان چالوس، استان مازندران انجام شد.
مواد و روش‌ها: ابتدا اطلاعات‌پایه منطقه‌ای شامل داده‌های اقلیمی، هیدرولوژی، فرسایش و رسوب، اقتصادی و اجتماعی از گزارش‌های پیشین جمع‌آوری و تحلیل شد. هم‌چنین چندین بازدید صحرایی در راستای ارزیابی عمومی از وضعیت بوم‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و تکمیل اطلاعات از حوزه آبخیز موردمطالعه به عمل آمد. سپس مفهوم‌سازی چارچوب عملکردی سلامت آبخیز بر اساس رویکرد مفهومی فشار، حالت، پاسخ در مقیاس زیرآبخیزهای مطالعاتی صورت گرفت. در این راستا، ابتدا شاخص فشار، از طریق تحلیل نیروهای محرکه فعالیت‌های انسانی و تغییرات آب‌وهوایی بر آبخیز موردمطالعه بررسی شد. سپس وضعیت موجود محیط طبیعی و عملکرد آبخیز به فشارهای وارده در قالب شاخص وضعیت مورد تحلیل قرار گرفت. هم‌چنین شاخص‌ پاسخ آبخیز آسیاب‌رود برای بیان درجه‌ای از پاسخ جامعه و یا برآیندهای مختلف آبخیز به تغییرات تحمیل‌شده به سامانه آبخیز محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که شاخص سلامت کل آبخیز آسیاب‌رود با مشارکت نسبی شاخص‌های فشار، حالت و پاسخ بهترتیب 18، 39 و 43 درصد برابر 0/05 و طبعاً وضعیت متوسط بود و حدود 83 درصد آبخیز در طبقه متوسط سلامت قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: به‌رغم قرارگیری وضعیت سلامت آبخیز آسیاب‌رود در شرایط متوسط، در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب مدیریتی، امکان افت وضعیت سلامت آبخیز مزبور و طبیعتاً رخداد پاسخ‌های نامطلوب دور از انتظار نیست.


 
متن کامل [PDF 2266 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت حوزه های آبخيز
دریافت: 1399/10/30 | ویرایش نهایی: 1402/5/16 | پذیرش: 1400/2/25 | انتشار: 1402/5/16

فهرست منابع
1. Ahn, S.R. and S.J. Kim. 2017. Assessment of integrated watershed health based on the natural environment, hydrology, water quality, and aquatic ecology. Hydrology and Earth System Sciences, 21: 5583-5602. [DOI:10.5194/hess-21-5583-2017]
2. Asadi Neliwan, O., A. Saad al-Din, S.H.R. Sadeghi and Z. Hezbavi. 2018. Analysis of Watershed Health and Sustainability Assessment Methods, 12th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran, Watershed Management and Environmental Crises, October 9 and 9, 2017, 142-136 pp, Malayer (In Persian).
3. Ding, Y., W. Wang, X. Cheng and S. Zhao. 2008. Ecosystem health assessment in Inner Mongolia Region based on Remote Sensing and GIS. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII. Part B1, 1029-1034 pp.
4. Ebrahimi, P., A. Salajegheh, M. Mohseni Saravi and A. Malekian. 2019. Watershed Health Prediction Based on Surface Water Quality Variables (Case Study: Taleghan Watershed), Geography and Environmental Stability, 26: 13-1 pp (In Persian).
5. EPA, Environment Protection Agency. 2012. Identifying and protecting Healthy Watersheds, EPA 841-B 11-002.
6. EPA, Environment Protection Agency. 2014. Wisconsin integrated assessment of watershed health, A Report on the Status and Vulnerability of Watershed Health in Wisconsin. EPA 841-R-14-001.
7. Hazbavi Z., S.H.R. Sadeghi, M. Gholamalifard and A.A. Davudirad. 2019a. Watershed health assessment using pressure‐state‐response (PSR) framework. Land Degradation and Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3420 [DOI:10.1002/ldr.3420.]
8. Hazbavi, Z. 2018a. Importance of geology and geomorphology in watershed health assessment. Agriculture & Forestry, 64(4): 277-287 pp. [DOI:10.17707/AgricultForest.64.4.27]
9. Hazbavi, Z. 2018b. Localization of Watershed Health Dynamics Models, Ph.D. Thesis, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, 122 pp (In Persian).
10. Hazbavi, Z., J.E.M. Baartman, J.P. Nunes, S.D. Keesstra and S.H.R. Sadeghi. 2018a. Changeability of reliability, resilience and vulnerability indicators with respect to drought patterns, Ecological Indicators, 87: 196-208 pp. [DOI:10.1016/j.ecolind.2017.12.054]
11. Hazbavi, Z., N. Parchami, N. Alaei and L. Babaei. 2021. Assessment and Analysis of the Koozeh Topraghi Watershed Health Status, Ardebil Province, Iran. Journal of Water and Soil Resources Conservation. 9(3): 121-142 pp (In Persian).
12. Hazbavi, Z., S.D. Keesstra, J.P. Nunes, J.E.M. Baartman and M. Gholamalifard S.H.R. Sadeghi. 2018b. Health comparative comprehensive assessment of watersheds with different climates, Ecological Indicators, 93: 781-790 pp. [DOI:10.1016/j.ecolind.2018.05.078]
13. Hazbavi, Z., S.H.R. Sadeghi and M. Gholamalifard. 2018c. Land cover-based watershed health assessment. AGROFOR International Journal, 3, 47-55. http://doi.org/10.7251/AGRENG1803047H UDC 631.4:502/504. [DOI:10.7251/AGRENG1803047H]
14. Hazbavi, Z., S.H.R. Sadeghi and M. Gholamalifard. 2019b. Comparative analysis of variability of health assessment indicators of pressure, state, and response in Shazand watershed. 13th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran and 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment October 4 and 5, 2016, Mohaghegh Ardabili University. 6-1 (In Persian).
15. Hazbavi, Z. and S.H.R. Sadeghi. 2016. Watershed Health (Part 2): Conceptual Model of Pressure, Status, and Response (PSR). Promotion and Development of Watershed Management, 4 (15): 31-25 (In Persian).
16. Hazbavi, Z. and S.H.R. Sadeghi. 2017. Watershed health characterization using reliability-resilience-vulnerability conceptual framework based on hydrological response, Land Degradation and Development, 28: 1528-1537 pp. [DOI:10.1002/ldr.2680]
17. Javidan, N., A. Bahremand. R. Javidan. M. Onagh and C.B. Komaki. 2018. Impact of land use Changes Scenarios on water Balance Components using Wetspa Model (Case Study: Ziarat Watershed of Golestan Province), Journal of Watershed Management, 9(17): 168-181 (In Persian). [DOI:10.29252/jwmr.9.17.168]
18. Khajoi, P. 2017. Investigating the issues and problems of water, soil, and food security policy in Iran. Journal of Strategic Studies, Public Policy, 6(20): 180-165 (In Persian).
19. Liang, P., D. Liming and Y. Guijie. 2010. Ecological security assessment of Beijing based on PSR model. Procedia Environmental Sciences, 2: 832-841.‌ [DOI:10.1016/j.proenv.2010.10.094]
20. Liu, D. and S. Hao. 2017. Ecosystem Health Assessment at County-scale using the Pressure-State-Response Framework on the Loess Plateau, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1): 12 p. http://doi.org/10.3390/ijerph14010002. [DOI:10.3390/ijerph14010002]
21. Momenian, P., H. Nazarnezhad, M.P. Miryaghobzadeh and R. Mostafazadeh. 2019. Assessment and Prioritizing of Subwatersheds Based on Watershed Health Scores (Case Study: Ghotorchay, Khoy, West Azerbaijan), Journal of Watershed Management Research, 9(17): 13-1 (In Persian). [DOI:10.29252/jwmr.9.17.1]
22. Sadeghi, S.H.R., A. Sadoddin, O. Asadi Nalivan, Z. Hazbavi, A. Zare Karizi and M.H. Moayeri. 2020. Watershed Health and Sustainability (Principles, Approaches, and Assessment Methods), Tarbiat Modares University Press, 233 pp (In Persian).
23. Sadeghi, S.H.R., A.V. Khaledi Darvishan, M. Vafakhah and H.R. Moradi Rekabdar Lolai. 2020. Report on the study and compilation of the strategic document of comprehensive management of Asiabrood and Bararrood pilot watersheds in Chalus city, General Department of Natural Resources, and Watershed Management of Mazandaran- Province- Nowshahr, 167 pp (In Persian).
24. Sadeghi, S.H.R., M. Vafakhah, V. Moosavi, S. Pourfallah Asadabadi, P.S. Sadeghi, A.V. Khaledi Darvishan and H.R. Moradi Rekabdar Kolai. 2021. Atlas Report of Pishkoh Watershed, General Department of Natural Resources and Watershed Management of Yazd Province, 164 pp (In Persian).
25. Sadeghi, S.H.R., Z. Ebrahimi Gatkesh, F. Jafari and P. Farzi. 2019. Health Assessment of Asiabrud Watershed using Conceptual Model of Pressure-State-Response, In: 13th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran and 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, Ardabil, Iran, Oct. 2 and 3, 2018: 6p. Ardebil. (In Persian).
26. Sadeghi, S.H.R., Z. Hazbavi and M. Gholamalifard. 2019. Interactive impacts of climatic, hydrologic, and anthropogenic activities on watershed health. Science of the Total Environment, 648: 880-893 pp. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.08.004]
27. Sadeghi, S.H.R., Z. Hazbavi and M. Gholamalifard. 2020. Zonation of health dynamism for the Shazand Watershed based on low and high flow discharges. Watershed Engineering and Management, 11(3): 608-589 (In Persian).
28. Sadeghi, S.H.R., and Z. Hazbavi. 2017. Spatiotemporal variation of watershed health propensity through reliability-resilience-vulnerability based drought index (case study: Shazand Watershed in Iran). Science of the Total Environment 587-588: 168-176. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.098. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.02.098]
29. Sadeghi, S.H.R. and Z. Hazbavi. 2019. Compatible watershed management based on health and sustainability assessment, Third National Conference on Soil Conservation and Watershed Management. Tehran, 10-1 pp (In Persian).
30. Sadoddin, A., S.H.R. Sadeghi, A. Zare Karizi, Z. Hazbavi and O. Asadi Nalivan. 2019. Presenting an index-based framework for comprehensive assessment of watershed health and sustainability with emphasis on future research, the 13th National Conference on Watershed Management Science and Engineering in Iran and the 3rd National Conference on Natural Resources and Environment October 10 and 11, 2016, Mohaghegh Ardabili University. 7-1. (In Persian).
31. Singh, A., A. Dieye and M. Finco. 1999. Assessing environmental condition major river basins in Africa as Surrogates for watershed health. Ecosystem Health, 5(4): 265-274. [DOI:10.1046/j.1526-0992.1999.09945.x]
32. Wang, Q., S. Li and R. Li. 2019. Evaluating water resource sustainability in Beijing, China: Combining PSR model and matter-element extension method. Journal of Cleaner Production, 206: 171-179 pp. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.09.057]
33. Yang, W., Y. Jin, T. Sun and M. Li. 2015. Effects of seashore reclamation activities on wetlands ecosystem, a Case study in Yellow River Delta. E-proceedings of the 36th IAHR World Congress, The Hague, the Netherlands. 28 June- 3 July, 2015, 1-3.
34. Yu, G., Q. Yu, L. Hu, S. Zhang, T. Fu, X. Zhou, X. He, Y. Liu, S. Wang and H. Jia. 2013. Ecosystem health assessment based on analysis of a land use database. Applied Geography, 44: 154-164. [DOI:10.1016/j.apgeog.2013.07.010]
35. Zhang, F., J. Zhang, R. Wu, Q. Ma and J. Yang. 2015. Ecosystem health assessment based on DPSIRM framework and health distance model in Nansi Lake, China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 30: 1235-1247. [DOI:10.1007/s00477-015-1109-2]
36. Zhang, Sh., M. Xiang, Z. Xu, L. Wang and Ch. Zhang. 2020. Evaluation of water cycle health status based on a cloud model. Journal of Cleaner Production, 245: 118850. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.118850]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb