برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک بر پایه GIS (منطقه مورد مطالعه: دشت دهگلان، استان کردستان) (12273 مشاهده)
بهینه سازی روش ماسکینگام در روندیابی سیل در رودخانه های سیلابی (11888 مشاهده)
تحلیل حساسیت متغیرهای موثر بر سیلاب شهری با استفاده از مدل SWMM (11301 مشاهده)
تخمین آبنمود سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایدنک) (10796 مشاهده)
بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک (10663 مشاهده)
بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک و گسترش فرسایش خندقی در حوزه آبخیز تمر قره قوزی، استان گلستان (9225 مشاهده)
اثر لایروبی آب بندان ها بر تغییرات تخصیص آب در حوضه سد البرز با استفاده از مدل WEAP (8868 مشاهده)
بررسی کارایی روش تورنت وایت در مقایسه با تشتک کلاسA در سواحل جنوب ایران (8694 مشاهده)
مقایسه روش­های مورا و وارسون و رگرسیون چندمتغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز کن (8598 مشاهده)
بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی بازپخت و کاربرد روش مجانب در صحت سنجی آن (8562 مشاهده)
شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد) (8265 مشاهده)
بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (8151 مشاهده)
بررسی کارایی مدل RHEM در برآورد فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه- خراسان رضوی) (8131 مشاهده)
بررسی مناسب‌ترین توزیع فراوانی دبی حداکثر لحظه‌ای سالانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی) (7761 مشاهده)
ارزیابی کارایی مدل فیزیکی LISEM در شبیه‌سازی آبنمود سیلاب حوزه آبخیز معرف و زوجی کچیک استان گلستان (7635 مشاهده)
ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن روی رژیم هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان (7601 مشاهده)
اثر اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز خمارک استان زنجان (7552 مشاهده)
پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری کمی، تحلیل سلسله مراتبی و تلفیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز واز) (7466 مشاهده)
برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) (7193 مشاهده)
کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (7055 مشاهده)
کارایی روش های مختلف آنالیز آماری در تخمین مؤلفه های آب نمود واحد مصنوعی آبخیزهای شمال کشور (6972 مشاهده)
ارزیابی آزمون گاما و منحنی‌های اندرو به‌منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه‌های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر (6866 مشاهده)
تعیین الگوی توزیع منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، استان لرستان) (6842 مشاهده)
تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیلخیزی واحدهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لاویج رود، استان مازندران) (6804 مشاهده)
بهینه‌سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه‌های حوزه قره‌سو (6758 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی تغییرات دما و بارندگی در سواحل جنوبی دریای خزر و مقایسه آن با تغییرات درمقیاس جهانی و نیمکره شمالی (10013 دریافت)
شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد) (9385 دریافت)
بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه‌ها با استفاده از شاخص‌های لئوپولد و کورنایس (مطالعه موردی: رودخانه ی بابل رود و سجاد رود) (9311 دریافت)
برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی-ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش‌های متفاوت سنگ‌ریزه سطحی (8107 دریافت)
بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود (7139 دریافت)
بهینه سازی روش ماسکینگام در روندیابی سیل در رودخانه های سیلابی (7017 دریافت)
ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن روی رژیم هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان (5975 دریافت)
بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی (5950 دریافت)
بررسی کارایی مدل ریز ‌مقیاس نمایی آماری (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) (5630 دریافت)
بررسی روند تغییرات دما، بارش و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان) (5385 دریافت)
تعیین بهترین مدل‌های برآورد نفوذ در کاربری‌های مختلف، به منظور مدیریت بهینه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاکاشرف، استان لرستان) (5258 دریافت)
بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل (5222 دریافت)
تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (4903 دریافت)
بررسی کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش‌بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (4897 دریافت)
کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیرسازه‌ای (مطالعه موردی: سیلاب نکا، 1378) (4822 دریافت)
کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (4652 دریافت)
بررسی الگوی رسوب‌گذاری مخزن سد شهید رجایی با استفاده از مدل عددیGSTARS3.0 (4596 دریافت)
بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه دوره زمانی (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز ابوالعباس) (4176 دریافت)
مطالعه پارامترهای کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (4146 دریافت)
نقش حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی در فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: زیرحوزه های رودخانه دویرج استان ایلام) (4085 دریافت)
تعیین الگوی توزیع منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، استان لرستان) (4060 دریافت)
شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم فازی- عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی‌قوشان) (3868 دریافت)
مقایسه روش‌های شبکه عصبی بیزین، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تحلیل کیفیتت آب رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای) (3808 دریافت)
تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) (3804 دریافت)
ارزیابی برخی روابط تجربی برآورد زمان تمرکز و شناسایی مهم ترین عوامل فیزیوگرافی مؤثر بر آن در حوزه سد قشلاق (3800 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 19142 بازدید)
هیات تحریریه ( 12327 بازدید)
درباره نشریه ( 10740 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 10581 بازدید)
نشانی ( 7932 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7578 بازدید)
نشانی ( 7138 بازدید)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 7096 بازدید)
اهداف ( 6368 بازدید)
قابل توجه کاربران محترم ( 5808 بازدید)
اسامی داوران مجله ( 5585 بازدید)
برگ درخواست ( 5558 بازدید)
زمان تماس با دفتر ( 4964 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 4614 بازدید)
هزینه چاپ مقاله ( 4597 بازدید)
*** ( 4347 بازدید)
داور محترم به نکات اشاره شده توجه فرمایید ( 4168 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 3953 بازدید)
دریافت هزینه بررسی اولیه مقاله ( 2954 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 2487 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 2274 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 2137 بازدید)
زمان تماس با دفتر نشریه ( 2066 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 2050 بازدید)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 2025 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 76 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 71 ارسال)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 65 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 62 ارسال)
راهنمای نگارش ( 58 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 58 ارسال)
درباره نشریه ( 57 ارسال)
اهداف ( 56 ارسال)
هیات تحریریه ( 55 ارسال)
برگ درخواست ( 53 ارسال)
نشانی ( 53 ارسال)
هزینه چاپ مقاله ( 51 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 49 ارسال)
نشانی ( 48 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 42 ارسال)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز ( 39 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 1065 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 958 چاپ)
هیات تحریریه ( 939 چاپ)
درباره نشریه ( 927 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 884 چاپ)
نشانی ( 838 چاپ)
اهداف ( 816 چاپ)
برگ درخواست ( 807 چاپ)
نشانی ( 804 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 751 چاپ)
هزینه چاپ مقاله ( 703 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 669 چاپ)
اسامی داوران مجله ( 668 چاپ)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 605 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 583 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 540 چاپ)
قابل توجه کاربران محترم ( 526 چاپ)
رعایت کامل راهنمای نگارش ( 511 چاپ)
*** ( 473 چاپ)
زمان تماس با دفتر ( 470 چاپ)
داور محترم به نکات اشاره شده توجه فرمایید ( 462 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 426 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 398 چاپ)
دریافت هزینه بررسی اولیه مقاله ( 395 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به (پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Watershed Management Research

Designed & Developed by : Yektaweb